Mobirise

เยี่ยมห้องเรียนคุณครู

ร่วมขับเคลื่อนเยี่ยม ห้องเรียน เพื่อติดตามพัฒนาการ การสร้างเสริม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาให้เป็นห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของพวกเราโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1

Countdown

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ร้อยละ 100 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน ภายใน 30 กันยายน 2562 โดยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสหบูรณาการ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ เชิงการคิดวิเคราะห์รายบุคคล

ขอต้อนรับสู่ระบบนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู

ก้าวสู่การนิเทศเต็มรูปแบบ เรียนรู้ เสริมแรง พลังขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่ออนาคตเด็ก

Mobirise

สร้างมุมเรียนรู้อย่างไรให้ห้องเรียนมีชีวิต

การจัดสภาพห้องเรียนใ้สะอาด โล่ง โปร่ง สบาย มีสื่อสำหรับอ่าน สืบค้น และพักผ่อน นั่นคือมุมแห่งความสุข

Mobirise

การสร้างพลังแห่งการเรียนรู้

การสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ ต้องจับมือกัน พูดคุย ปรึกษากับเพื่อนครู เพื่อหาแนวทางพัฒนา แก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล และทำอย่างสม่ำเสมอ PLC

Mobirise

Active Teacher to Active Learnning

ความรู้ยุคใหม่มีอยู่ทุกที่บนอากาศ สื่อสารได้ตลอดทุกช่องทาง คุณครูควรหมั่นศึกษาและหาความรู้ประสบการณ์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและนำมาพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

ความก้วหน้ากิจกรรม progress bars

ผลการดำเนินการกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ตามนโยบายเร่งด่วนของสพฐ.ภายใน 30 กันยายน 2562 นี้ พวกเราอยู่จุดไหนกันบ้าง

50%

การเยี่ยมชั้นเรียน

การพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล

ผลวิเคราะห์ความสามารถนักเรียนทั้งหมด

ผู้สร้างคนให้เป็นมนุษย์ คือใคร

ถามตัวท่านเองว่า วันนี้ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถให้สมกับที่คนทั่วไปได้ฝากความหวังให้ดูแลบุตรหลานไว้ในการปกครองดูแล ด้วยจิตวิญญาณ ของการเป็นครู มากน้อยเพียงใด

ขั้นตอนการนิเทศ

Responsive block with counters and media.

1

Plan วางแผนร่วมกัน เพื่อตกลงสร้างความตระหนัก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Recusandae cupiditate rerum ipsum tempora vero.

2

Do ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่เราตั้งไว้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

3

Check กำกับ ติดตาม การนิเทศอย่างต่อเนื่อง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Recusandae cupiditate rerum ipsum tempora vero.

Address

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู
ต.พระยืน อ.พระยืน
จ.ขอนแก่น
4 0 3 2 0

Contacts

Email: kroopanuwat@gmail.com
Phone: +66 (0) 98 164 9571 
Line ID:panuwat.singhan
Facebook:XForeverx Panuwat