กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู PA-MOR-NONG-KOO SCHOOL     อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1    


ความสุขและสนุกในการใคร่รู้

 

รร.บ้านป่าหม้อหนองคู รร.บ้านแก่นประดู่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความสุข สนุก ใคร่อยากรู้ ตามแนว Active Learning

More...
ความสุขและสนุกในการใคร่รู้

งดรับ งดให้ No Gift Policy

 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ร่วมใจ โปร่งใส ปลอดทุจริต คอรัปชั่น งดรับ งดให้ ของขวัญแก่ข้าราชการในทุกโอกาส

More...
งดรับ งดให้  No Gift Policy

24/7 Support ติดต่อเรา

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม งานราชการ หรืองานบริการภายในสถานศึกษา ได้ตลอด 24 ชม. ที่ เบอร์มือถือ 098164 9571 E-mail:kroopanuwat@gmail.com   หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

More...
24/7 Support ติดต่อเรา

The One ยอดคน กับ คนธรรมดา

 

ฟ้ามิได้แบ่ง ‘ยอดคน’ กับ ‘คนธรรมดา’ ออกจากกัน ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอแต่นั้นมิใช่เพราะ ‘ฟ้ากำหนด’ การที่ ‘ยอดคน’ ปรากฏขึ้นได้เพราะเขาผ่านการ ‘ฝึกฝน’ และ ‘เรียนรู้’ ที่จะเป็นยอดคน

More...
The One ยอดคน กับ คนธรรมดา
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
คลังความรู้ สารสนเทศ
   GIS แผนที่บ้านนักเรียน
   สิ่งปลูกสร้าง อาคาร สถานที่
   รับส่งหนังสือราชการ-Amss++
   ตรวจสอบเงินเดือนครู
   ข้อมูลจำนวนนักเรียน
   ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   E-MIS ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
   ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วๆไป
   แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
เอกสาร คู่มือ
    อาหารและสารอาหาร
    กระรอกรอบรู้
    เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    คณิตคิดในใจThinking math มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ศน.พงษ์ลัดดา แม่กก แม่กด แม่กง แม่กม แม่กน แม่เกย แม่เกอว
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
    พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    คุณภาพของน้ำดื่ม
    ตัวอย่าง งานประกันคุณภาพ
    O14 คู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ
    O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    O27 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2565
    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
Breaking News
  Latest News
 
News Online
 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   8 คน

สถิติปีนี้:        41 คน

สถิติทั้งหมด: 31374 คน

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
    O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำป

...
    O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการท

...
    O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เ

O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน...
    O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี...
    O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

O37     การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต...
    O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

O36     การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี...
    O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี...
    O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม...
    O24รายงานผลการจดัซอื้ จดัจา้งหรอืการจดัหา พัสดุป

...
    O23สรุปผลการจดัซอื้จดั จา้งหรอืการจดัหาพัสดุ ราย

...
    O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือกา

...
    o21แผนการจดัซอื้จดัจา้ง หรอืแผนการจดัหาพัสดุ

...
    018แผนการใชจ้า่ย งบประมาณประจาํปี

...
    o11รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจาํปี

...
    o28รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรพัยากรประจำปี

o28 รายงานผลการบรหิาร และพัฒนาทรพัยากรประจำปี...
    o31ข้อมูลเชงิสถิติเรอื่ง รอ้งเรยีนการทจุรติและ ป

o31 ข้อมูลเชงิสถิติเรอื่ง รอ้งเรยีนการทจุรติและ ประพฤติมิชอบ...
    o27หลักเกณฑก์ารบรหิาร และพัฒนาทรพัยากร บุคคล

o27หลักเกณฑก์ารบรหิาร และพัฒนาทรพัยากร บุคคล...
    O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรO26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล...
    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
    O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ...
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O10 แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี...
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สำนักงานเขตพื้น...
    รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี 2564

Ÿ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีŸ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน...
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี  ปีการศึกษา 2564-2567โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สานักงานเขตพื้...
    เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ

เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ...
    SAR 2563

รายงานการประเมินตนเอง(Self - Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา 2563โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูตาบลพระยืน อาเภอพ...
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตัวชี้วัด พฤติกร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน...
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตัวชี้วัด พฤติกร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน...
    เครื่องมือบันทึกเสียง เยี่ยมๆไปลองกันเลยดีกว่

แปลงเสียงพูดของเราให้เป็นข้อความง่ายๆ  เช่นการอ่านหนังสือเล่มเล็กหรือการพิมพ์บทความย...
    คำคมใช้ชีวิตอย่างสามก๊ก

ดูรวมคลิปทั้งหมด https://www.youtube.com/channel/UCFIz... ..................................................................................................... นอกด่านมีทหารกล้ายก...
    SAR 2561 ล่าสุด ครูผู้สอน น.ส.สุลักษณ์

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report: SAR)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้ราย...
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนปีการศึกษา 2561

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ประกอบด้วย  -RT ...
    แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บร

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่กา...
    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา๒๕๖๑ ...
    รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 Education in Thailand 2018

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 Education in Thailand 2018   ปีที่พิมพ์ : 2562 ISBN : 978-616-270-182-5รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 Ed...
    7 วิธี สร้างสมาธิที่ดีให้กับลูก

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “สมาธิ” คุณพ่อคุณแม่คงทราบดีอยู่แล้วว่า การเรียนรู้ของลูกน้อยสำคัญ...
    นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(UpDate_25_10_2561)...
    เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ

เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)...
    ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครข

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือ...
อ่านข่าวทั้งหมด...