กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู PA-MOR-NONG-KOO SCHOOL     อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1    


ลงนามคำรับรองMOUครูเพื่อศิษย์

 

สัญญาด้วยกาย MOU กระทำด้วยใจที่ทุ่มเท เพื่อเด็กนักเรียนมีพัฒนาการตามเป้าหมาย คำรับรองปฏิบัติราชการ ทั้งนี้นั้นหลักฐานร่องรอยนี้เพื่อให้ระลึกถึงหน้าที่ที่พึงกระทำเพื่อการศึกษา

More...
ลงนามคำรับรองMOUครูเพื่อศิษย์

นิเทศภายใน

 

นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1/2562 ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู

More...
นิเทศภายใน

24/7 Support ติดต่อเรา

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม งานราชการ หรืองานบริการภายในสถานศึกษา ได้ตลอด 24 ชม. ที่ เบอร์มือถือ 098164 9571 E-mail:kroopanuwat@gmail.com   หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

More...
24/7 Support ติดต่อเรา

The One ยอดคน กับ คนธรรมดา

 

ฟ้ามิได้แบ่ง ‘ยอดคน’ กับ ‘คนธรรมดา’ ออกจากกัน ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอแต่นั้นมิใช่เพราะ ‘ฟ้ากำหนด’ การที่ ‘ยอดคน’ ปรากฏขึ้นได้เพราะเขาผ่านการ ‘ฝึกฝน’ และ ‘เรียนรู้’ ที่จะเป็นยอดคน

More...
The One ยอดคน กับ คนธรรมดา

ออกมาเล่นกันเถอะ

 

การเล่นคือการฝึกทักษะ ดีต่อร่างกาย และส่วนต่างๆภายในรวมไปจนถึงสภาพจิตใจ และความคิดอ่านจะปราดเปรียว kidactiveplay.com

More...
ออกมาเล่นกันเถอะ
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
คลังความรู้
   อาหารและสารอาหาร
   กระรอกรอบรู้
   เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
   คุณภาพของน้ำดื่ม
   data.go.th
   apps.go.th
   GIS แผนที่บ้านนักเรียน
   ตัวอย่าง งานประกันคุณภาพ
   ติดต่อผอร.ร.สพป.ขอนแก่นเขต 1
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    คณิตคิดในใจThinking math มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ศน.พงษ์ลัดดา แม่กก แม่กด แม่กง แม่กม แม่กน แม่เกย แม่เกอว
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
    พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Breaking News
  Latest News
 
News Online
 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   1175 คน

สถิติปีนี้:        1175 คน

สถิติทั้งหมด: 30964 คน

 

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 Education in Thailand 2018


เมื่อ [2019-02-24 17:34:35]

 

ปีที่พิมพ์ : 2562
ISBN : 978-616-270-182-5

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 Education in Thailand 2018
สารบัญ

บทที่ 1 ความเป็นมาและบริบทของการศึกษาไทย
บทที่ 2 ระบบการศึกษา มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
          2.1 รูปแบบการจัดการศึกษา
          2.2 ระดับการศึกษา
          2.3 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
          3.1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
          3.2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          3.3 การบริหารและการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ
          3.4 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของภาคเอกชน
บทที่ 4 การจัดสรรงบประมาณและการลงทุนเพื่อการศึกษา
          4.1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
          4.2 การลงทุนเพื่อการศึกษา
          4.3 การระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
บทที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
          5.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
          5.2 การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติ
          5.3 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
          5.4 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
          5.5 การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 6 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          6.1 แนวนโยบายการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          6.2 สถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
          6.3 ระบบการรับนักศึกษาในสถาบันการผลิตครู
          6.4 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บทที่ 7 การเข้าถึงการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
          7.1 การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          7.2 การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
          7.3 การเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
          7.4 การเข้าถึงการศึกษานอกระบบ
          7.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
บทที่ 8 การศึกษานานาชาติในประเทศไทยและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
          8.1 การศึกษานานาชาติในประเทศไทย
          8.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
บทที่ 9 ทิศทางการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
 

1). ไฟล์ รายงานการศึกษาไทย2561.pdf
ที่มา:  คลิกที่นี่http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1640